جدید ترین مطالبآب آشامیدنی از کجا تأمین می‌شود؟

آب آشامیدنی می‌تواند از طریق منابع مختلفی تأمین شود. یکی از این منابع آبی است که از طریق پمپاژ آب چاه به‌دست می‌آید. منابع آب‌های زیرزمینی به‌اندازه‌ای زلال هستند که می‌توانند برای آشامیدن مورد استفاده قرار گیرند. آب آشامیدنی می‌تواند به‌طور مستقیم از منابع آب‌های سطحی هم‌چون رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و جویبارها نیز تأمین گردد. آب‌های سطحی نسبت به آب‌های زیرزمینی نیاز به تصفیه شدن بیش‌تری دارند تا برای شرب آماده شوند. به این دلیل عملیات تهیه آب شرب نسبت به آب‌های سطحی گران‌تر می‌باشد. در حدود 66 درصد جمعیت دنیا از سیستم‌های تصفیه آب‌های سطحی استفاده می‌کنند.

بخشی از آب آشامیدنی ما از پمپاژ آب‌های زیر زمینی واقع در زیر تپه‌های شنی به‌دست می‌آید. آب می‌تواند به‌درون تپه‌های شنی نفوذ کرده و به‌صورت طبیعی تصفیه شود. این امر باعث می‌شود که هزینه‌ی تصفیه آن نسبت به آب‌های سطحی کم‌تر گردد. قسمتی از آب آشامیدنی ما از چشمه‌های آب تأمین می‌شود.

تصفیه آب آشادنی و شرب